24/7 Bereikbaar 06 - 10 02 58 49

Privacystatement

Inleiding

Deze website, www.deeerstestapverloskunde.nl wordt onderhouden door I. van Reeken, names Ilse Walters-Vermeulen. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundigenprakijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Informatie over Verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk De eerste Stap te Winsum is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 51400944 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenpraktijk De eerste Stap bereikbaar op telefoonnummer 06 -100 250849. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@deeerstestapverloskunde.nl. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Verloskundigenpraktijk zijn: Ilse Walters-Vermeulen

Verwerkingen van persoonsgegevens

  • Dossiers van zwangeren worden 15 jaar bewaard. Deze worden in een afgesloten kast op mijn prive adres bewaard. Ik ben de enige die de sleutel van deze kast heeft. Na 15 jaar worden deze gegevens vernietigd.
  • Persoonlijke gegevens worden bewaard in het systeem van Vrumun. Toegangelijk via de laptop op het praktijkadres. Mijn eigen pc thuis en de laptop van mijn collega Linda Geerling. Alle computers zijn beveiligd met een inlogcode. Om bij de gegevens van Vrumun te komen moet er eerst met een persoonlijke naam ingelogd worden met hierbij een wachtwoord. Na dit wachtwoord moet men nog een code invoeren. Dubbel beveiligd dus. Dit geld ook voor de waarnemers.
  • Geboortekaartjes worden bewaard op de praktijk voor inzage voor andere zwangeren en hun partners.
  • Privacy gegevens kunnen met derden (zoals ziekenhuis, huisarts e.d) gedeeld worden, als er sprake is van gezamelijke en/of gedeelde zorg.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundigenprakijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundigenprakijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

 

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundigenpraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundigenpraktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 18-10-2018.