24/7 Bereikbaar 06 - 10 02 58 49

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen!

Samen gaan we kijken wat we er aan kunnen doen. Op deze pagina vindt je meer voorlichting omtrent de regelingen bij klachten. Wilt u hier graag meer over weten?

Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij jouw verloskundige(n). Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doe ik er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit jij/jullie met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het mij dan. Het liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kan je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Wil je meer weten over jou rechten of wil je advies? Of wil je jouw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren jou wat je kan doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via www.klachtverloskunde.nl

Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Als je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie op www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Privacy Statement

Verloskundigenpraktijk De eerste Stap te Winsum is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en verwerk, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk
Verloskundigenpraktijk De eerste Stap te Winsum,  ingeschreven onder inschrijvingsnummer 51400944 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Contactgegevens:
Ilse Vermeulen
06 -10 02 58 49
info@deeerstestapverloskunde.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

 • Dossiers van zwangeren worden 15 jaar bewaard. Deze worden in een afgesloten kast op mijn prive adres bewaard. Ik ben de enige die de sleutel van deze kast heeft. Na 15 jaar worden deze gegevens vernietigd.
 • Persoonlijke gegevens worden bewaard in het systeem van Vrumun. Toegangelijk via de laptop op het praktijkadres. Mijn eigen pc thuis en de laptop van mijn collega Linda Geerling. Alle computers zijn beveiligd met een inlogcode. Om bij de gegevens van Vrumun te komen moet er eerst met een persoonlijke naam ingelogd worden met hierbij een wachtwoord. Na dit wachtwoord moet men nog een code invoeren. Dubbel beveiligd dus. Dit geld ook voor de waarnemers.
 • Geboortekaartjes worden bewaard op de praktijk voor inzage voor andere zwangeren en hun partners.
 • Privacy gegevens kunnen met derden (zoals ziekenhuis, huisarts e.d) gedeeld worden, als er sprake is van gezamelijke en/of gedeelde zorg.

Opslaan van gegevens
Voor registratie van geboortezorggegevens en coördinatie in de zorg voor jou en je baby werken alle verloskundigen in Nederland mee aan het verstrekken van gegevens. Dit ten behoeve van afstemming en verbetering van de geboortezorg. Ook wij werken hier aan mee en zijn verplicht gegevens aan te leveren aan de onderstaande organisaties.

 • Praeventis
  Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de verwerking van bloedonderzoek en de uitvoering van de hielprik. Het RIVM beheert deze gegevens in Praeventis. Voor meer informatie rivm.nl
 • Peridos
  Peridos beheert gegevens over het wel of niet deelnemen aan prenatale screeningsprogramma’s. Bij deelname worden de uitkomsten van het onderzoek geregistreerd. Toestemming is voorwaarde om deel te kunnen aan prenatale screening. Voor meer informatie peridos.nl
 • Perined
  Deze instantie registreert en verwerkt alle verloskundige gegevens (volledig anoniem gecodeerd) ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de verloskundige zorg in Nederland. Voor meer informatie perined.nl

Aan het begin en na het afsluiten van onze zorg wordt aan deze organisaties elektronisch bericht verstuurd. Als je hier bezwaar tegen hebt laat het ons dan weten.

Overdracht
Het komt regelmatig voor dat we tijdens de zwangerschap, bevalling of het kraambed gegevens over zullen dragen aan andere zorgverleners (mondeling of schriftelijk). Bijvoorbeeld bij overdracht aan of overleg met huisarts, gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg of consultatiebureau. Wanneer we de zorg, en dus de gegevens overdragen, ben je hiervan altijd vooraf op de hoogte. Ook als het nodig is om te overleggen zullen we dit van te voren met je bespreken. Mocht je bezwaar hebben dan kan je dat op dat moment aangeven.

Bewaartermijn
In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundigenprakijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundigenprakijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundigenpraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundigenpraktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 01-03-2019.